Winwinlening

Wat is een Winwinlening?

Een Winwinlening is een achtergestelde lening, waarbij door een particulier maximum € 50.000,00 wordt uitgeleend aan een startende (< 4j.) kmo.

Wie komt in aanmerking?

Als kredietnemer komen alle kmo’s met een economische activiteit die in Vlaanderen gevestigd zijn in aanmerking, ook binnen de sector van de sociale economie. De kredietgever is zoals eerder besproken een particulier.

Voorwaarden?

Kredietnemer

Op de datum waarop hij een Winwinlening sluit, moet de kredietnemer een KMO zijn in Vlaanderen.

Een KMO is een onderneming:

  • met minder dan 250 werknemers;
  • waarvan de jaaromzet niet hoger is dan 50 miljoen euro, ofwel het balanstotaal niet hoger is dan 43 miljoen euro; en
  • die voldoet aan het zelfstandigheidscriterium. Dat wil zeggen dat de geconsolideerde cijfers – als er een deelnemingsrelatie bestaat met andere ondernemingen van 25 % of meer van het kapitaal of van de stemrechten – moeten voldoen aan bovenvermelde criteria. Een groter aandeelhouderschap door risicokapitaalmaatschappijen, universiteiten of onderzoekscentra zonder winstoogmerk, is wel toegestaan.

Kredietgever

Op de datum waarop hij een Winwinlening sluit, moet de kredietgever voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de kredietgever is een natuurlijke persoon die woont in het Vlaamse Gewest en die de Winwinlening sluit buiten het kader van zijn of haar handels- of beroepsactiviteiten;
  • de kredietgever is geen werknemer van de kredietnemer;
  • als de kredietnemer een zelfstandige is, kan de kredietgever niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn;
  • als de kredietnemer de rechtsvorm van een vennootschap heeft, kan de kredietgever noch een zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van de vennootschap zijn. Hij of zij kan ook niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner zijn van één van de zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders van de vennootschap.

Gedurende de hele looptijd van de Winwinlening kan de kredietgever geen kredietnemer zijn bij een andere Winwinlening.

Intresten/kapitaalsaflossingen

De Winwinlening heeft een vaste looptijd van acht jaar. De mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling van de Winwinlening kan echter voorzien worden in de akte.

De interesten moeten worden betaald op de voorziene vervaldagen. Ze worden berekend door het saldo van de Winwinlening te vermenigvuldigen met de rentevoet die is vastgelegd in de akte.

De rentevoet mag niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet die van kracht is op de datum waarop de Winwinlening wordt gesloten. Hij mag ook niet lager zijn dan de helft van diezelfde wettelijke rentevoet. Sinds 1 januari 2016 bedraagt de wettelijke rentevoet 2,25 %.

De hoofdsom van een Winwinlening moet worden terugbetaald op de voorziene vervaldagen. Deze terugbetaling kan maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks, jaarlijks of eenmalig geschieden.

Voordelen?

De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijkse belastingkorting van 2,5% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Als uw kredietnemer niet kan terugbetalen, kan u daarnaast 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet.

Een onderneming kan zo tot een bedrag van € 200.000 Winwinleningen aangaan met een maximum van € 50.000 per kredietgever.

Voor meer informatie of verdere uitwerking kan u steeds met ons contact opnemen op 0474/88.82.94 (Dries) of 0474/80.94.81 (Matthias).

Winwinlening