IPT voor iedereen

Interessante vorm pensioenopbouw nu ook voor eenmanzaken !

Voor iedere zelfstandige is een pensioenopbouw cruciaal vermits zij slechts recht hebben op een zeer beperkt wettelijke pensioenuitkering. Op heden zijn de mogelijkheden hiertoe voor elke zelfstandige beperkt tot het klassieke pensioensparen (ook voor particulieren) en het vrij aanvullend pensioen (VAPZ).  Wie bedrijfsleider is in een vennootschap heeft een bijkomende mogelijkheid tot pensioenopbouw, namelijk de Individuele Pensioentoezegging of IPT.

Het voordeel van het VAPZ, dat op heden toegankelijk is voor alle zelfstandigen is dat de ingebrachte premies fiscaal aftrekbare beroepskosten zijn en dat de uitkering daarvan later fiscaal mild belast wordt. Het nadeel is echter dat de premies die u hierin stort beperkt dienen te zijn. Ze mogen nl. slechts 8,17% van het jaarlijks netto beroepsinkomen bedragen met een maximum van € 3.060,07 voor inkomstenjaar 2016.

Bedrijfsleiders van een vennootschap kunnen dit nog verder aanvullen. Hun vennootschap zal dan een IPT afsluiten. Hier kunnen onbeperkte premies ingebracht worden. Er moet enkel rekening gehouden worden met de zgn. 80%-regel die inhoudt dat uw uiteindelijke pensioen niet hoger mag zijn dan 80% van uw laatste normale bruto jaarbezoldiging, maar dat is al heel wat meer dan de premiemaxima bij het VAPZ. Als bij een IPT die 80%-grens wordt overschreden, dan kan de vennootschap alles wat teveel aan premies betaald werd niet fiscaal in mindering gebracht worden.

Eind juli 2016 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd waardoor zelfstandigen binnenkort een extra mogelijkheid krijgen om op een fiscaal vriendelijke manier een aanvullend pensioen op te bouwen, nl. via een Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen of zgn. POZ. Dit systeem komt er op neer dat alle zelfstandige die geen vennootschap hebben, kunnen genieten van de voordelen van een zgn. IPT, zijnde dus in de eerste plaats de onbeperkte premies met inachtneming van de 80%-regel. Ook zelfstandige in bijberoep kunnen er dus gebruik van maken. Daarenboven kan binnen dit nieuwe systeem genoten worden van een belastingvermindering van 30%. Op dit moment is nog niet gekend, wanneer de POZ in werking zal treden. Hoe dan ook, staat dit voor 2017 op de agenda. Indien hierover meer duidelijkheid komt, hoort u het van ons!

IPT voor iedereen