Inkomsten verkregen uit deel-of platformeconomie

De deeleconomie is de voorbije jaren in opmars. Vooral via online platforms worden steeds meer goederen en diensten rechtstreeks onder particulieren aangeboden buiten het traditionele commerciële circuit. Denk maar aan Uber, Airbnb en soortgelijke platformen. Er zijn regels vastgelegd waaronder deze deeleconomie kan opereren. Wie daaraan voldoet betaalt slechts beperkt belastingen en is vrijgesteld van sociale bijdragen. De regeling gaat in vanaf 1 juli 2016.

Wat houdt de regeling in?

Wanneer u diensten levert aan particulieren door tussenkomst van een (elektronisch) platform kunt u onder strikte voorwaarden genieten van een fiscaal gunstregime. Een tarief van  20%  met een kostenforfait van 50% is dan van toepassing. Dit komt neer op een nettotarief van 10%.

Als u bijvoorbeeld bijlessen wiskunde geeft aan huis en daarvoor 500 euro ontvangen hebt zal u initieel 450 euro overhouden. De platformen rapporteren vervolgend je inkomsten via fiche aan de fiscus.

Wat zijn de voorwaarden?

Er zijn vier voorwaarden :

  1. De gunstmaatregel geldt enkel voor inkomsten uit diensten buiten uw beroepsactiviteit.
  2. U levert diensten aan natuurlijke personen die handelen buiten beroepsactiviteit.
  3. De overeenkomst tussen particulieren wordt georganiseerd door tussenkomst van een erkend platform of een platform georganiseerd door de overheid. Zodra u buiten de tussenkomst van het platform handelt, valt u buiten het bereik van de gunstmaatregel.
  4. U ontvangt uw vergoeding via het platform, zodat u niet rechtstreeks wordt betaald door de klant.

Hoeveel mag er maximaal bijverdiend worden bij deeleconomie?

U kunt tot maximaal 5000 euro bruto per jaar (geïndexeerde grens in 2017) verdienen. Vanaf u de drempel van 5000 euro overschrijdt, zijn alle inkomsten die u ontvangt via het platform in beginsel beroepsinkomsten. Dit wil zeggen dat ze onderworpen zullen zijn aan de progressieve belastingschijven.

Hoe wordt de belasting betaald bij deeleconomie?

Het platform stort de verschuldigde belasting door aan de schatkist, zodat zij zoals de bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden. Deze bedrijfsvoorheffing is evenwel niet bevrijdend. Met andere woorden: u zal ook zelf uw inkomsten moeten aangeven in de belastingaangifte. Dit heeft als gevolg dat u hierop ook de aanvullende gemeentebelasting zal betalen.

Wat met de BTW in geval van deeleconomie?

Indien u aan alle voorwaarden voldoet, moet u geen BTW-nummer aanvragen of een BTW-listing indienen. Ook indien u in de bouwsector bijklust, moet u geen BTW-nummer aanvragen zolang u aan de voorwaarden voldoet.

Maar wat dan met Airbnb en Uber? Gaat het hier strikt gezien nog om diensten?

Het antwoord is nogal complex. In principe vallen deze inkomsten respectievelijk in de onroerende inkomsten (verhuur van kamers) en roerende inkomsten (particulier auto-delen). Maar tenminste een deel van bijvoorbeeld het verhuren van een kamer (het serveren van ontbijt of het schoonmaken) zou gezien kunnen worden als een dienst. Dit deel van de inkomsten zou met andere woorden wél in het gunstregime kunnen vallen. Uit de globale prijs van je verhuur mag je 20% halen om in het gunstregime onder te brengen.

Stel je hebt 4000 euro inkomsten verkregen door het verhuren van een kamer via Airbnb, dan zal 80% gekwalificeerd worden als onroerend inkomen en 20% zal onder het gunstigere stelsel van de deeleconomie (kunnen) vallen.

Inkomsten verkregen uit deel-of platformeconomie