Heropstartlening VLAIO

Vanaf heden kan de heropstartlening bij VLAIO aangevraagd worden.

Deze lening heeft een looptijd van 2 of 3 jaar, aan een rentevoet van 1% per jaar.

Welke onderneming heeft recht op de heropstartlening ?

De leningen worden toegekend op het niveau van de onderneming of vennootschap met volgende rechtsvormen:
– een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;
– een vennootschap van privaatrecht met rechtspersoonlijkheid;
– een vereniging zonder winstoogmerk;
– een buitenlandse onderneming met een juridisch statuut dat gelijkwaardig is aan de drie voorgaande rechtsvormen.
De steunaanvrager moet een operationele exploitatiezetel hebben in het Vlaamse Gewest.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen kan bij de elektronische afhandeling controleren via een koppeling met het MAGDA-platform of al de volgende voorwaarden zijn vervuld:
– de onderneming is een actieve onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
– de onderneming is niet gevat door een insolventieprocedure als vermeld in de lijst van procedures die voor België opgenomen is in bijlage A bij verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures;
– de onderneming is niet gedagvaard door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
Het VLAIO kan controleren of er geen schulden zijn bij het Fonds Innoveren en Ondernemen in het kader van terugvorderingen bij coronagerelateerde steunmaatregelen. Indien er nog schulden zijn bij coronagerelateerde steunmaatregelen wordt de lening geweigerd.

Enkel ondernemingen die intrinsiek gezond waren voor de crisis (situatie 31/12/2019) komen in aanmerking.

De steunaanvrager legt een verklaring op erewoord af over al de volgende elementen:
– hij is op 31 december 2019 of op datum van de beslissing inzake ontvankelijkheid van de steunaanvraag geen onderneming in moeilijkheden als vermeld in punt 22, c en c bis, van de tijdelijke kaderregeling;
– hij heeft geen achterstand in de betalingen aan RSZ en btw, behalve als hij een afbetalingsplan naleeft dat correct is gesloten met RSZ en btw;
– hij heeft geen achterstand in de betaling van lopende kredieten bij financiële instellingen, behoudens de specifieke garantieregelingen, ondernemingskredieten en betalingsuitstel die de federale overheid of specifieke Vlaamse instellingen organiseren in het kader van de coronacrisis;
– hij is niet betrokken in een lopende insolventieprocedure als vermeld in de lijst van procedures die voor België opgenomen is in bijlage A bij verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures, of de opstart van een dergelijke procedure wordt niet voorbereid;
– hij beschikt over onvoldoende liquiditeiten in de onderneming en is niet in staat deze via normale bankfinanciering te verwerven.
Het intrinsiek gezond karakter zal bij de aanvraag door VLAIO worden nagegaan via diverse vormen van controle.

Voor meer info en aanvraag zie deze link.

Bij vragen, aarzel niet om ons te contacteren !

Heropstartlening VLAIO
Tagged on: