Welke beroepskosten zijn fiscaal aftrekbaar ?

Een vaak terugkomende vraag die gesteld wordt, is welke kosten aftrekbaar zijn voor een zelfstandige of vennootschap. Hiervoor kijken we naar Art. 49 WIB:

“Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed. Als in het belastbare tijdperk gedaan of gedragen worden beschouwd, de kosten die in dat tijdperk werkelijk zijn betaald of gedragen of het karakter van zekere en vaststaande schulden of verliezen hebben verkregen en als zodanig zijn geboekt.”

Er moet dus aan alle drie de voorwaarden voldaan zijn om een kost als aftrekbare beroepskost te kunnen inbrengen. Wanneer deze kunnen aantonen, is de kost dus fiscaal aftrekbaar.

  • De kost moet gemaakt zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of behouden.
  • De echtheid en het bedrag moet verantwoord worden door middel van bewijsstukken.
  • Ze moeten binnen het belastbaar tijdperk gedaan of gedragen worden.

Heeft u vragen hierover ? Aarzel niet om contact op te nemen !

Welke beroepskosten zijn fiscaal aftrekbaar ?
Tagged on: