Marktrente voor creditintresten op uw rekening-courant

Indien een bedrijfsleider of aandeelhouder gelden leent aan de vennootschap, kan de vennootschap hier intresten voor toekennen. In de praktijk wordt dit vaakst toegepast indien de rekening-courant een creditstand vertoont.

Opgelet: De creditintresten zijn slechts aftrekbaar voor zover:

  • De gehanteerde rente de marktrente niet overschrijdt
  • Het ontleende bedrag niet hoger is dan de som van de belaste reserves bij begin van het boekjaar en het fiscaal gestorte kapitaal op het einde van het boekjaar.

Indien één van deze overschreden zijn, wordt het teveel geherkwalificeerd als een niet-aftrekbaar dividend.

In 2023 bedraagt deze marktrente 5,70%, wat een aanzienlijke toename is ten opzichte van het tarief in 2022 wat 4,07% bedroeg.

Opgelet: Indien de vennootschap intresten toekent, dient hier wel 30% roerende voorheffing op te worden ingehouden.

Marktrente voor creditintresten op uw rekening-courant
Tagged on: