Verkoopsvoorwaarden

Factuurvoorwaarden
1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na factuurdatum.
2. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur binnen de veertien dagen na factuurdatum zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten van 10% verschuldigd (met een minimum van 125,00 euro).
3. De betaling van een gedeelte van het gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de factuur. Klachten betreffende de factuur dienen, op straffe van verval, binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan te komen bij ons.
4. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.